Quy định kê khai thuế môn bài năm 2018

Doanh nghiệp

Tờ khai thuế môn bài

Nộp tiền thuế môn bài

Các doanh nghiệp đã và đang hoạt động trước năm 2018

- Không cần lập tờ khai thuế môn bài

- Bao gồm cả trường hợp có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư cũng không cần nộp tờ khai thuế môn bài (Theo công văn 1279/TCT-CS)

- Phải nộp thuế môn bài

- Thời hạn nộp thuế là 30/1/2018

Các doanh nghiệp được thành lập mới từ ngày 1/1/2018

- Thời hạn khai thuế môn bài khi mới thành lập chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu sản xuất kinh doanh.

- Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, đăng kí thuế hoặc đăng kí doanh nghiệp.

Thời hạn nộp lệ phí môn bài chính là thời hạn nộp tờ khai.

MỨC ĐÓNG THUẾ MÔN BÀI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

Căn cứ vào vốn điều lệ ghi nhận trên giấy đăng kí kinh doanh

Mức lệ phí môn bài phải đóng

Tiểu mục nộp tiền

Trên 10 tỷ đồng

3.000.000 đồng/năm

2862

Từ 10 tỷ đồng trở xuống

2.000.000 đồng/năm

2863

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

1.000.000 đồng/năm

2684

Đối với các doanh nghiệp mới thành lập được cấp đăng kí thuế, mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời hạn 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

Còn đối với các doanh nghiệp mới thành lập được cấp đăng kí thuế, mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời hạn 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.