Bảng giá dịch vụ kế toán

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

LOẠI HÌNH DỊCH VỤ

SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN

PHÍ DỊCH VỤ

- Tư vấn sử dụng hoá đơn đầu ra - đầu vào

- Nhận hoá đơn chứng từ tận nơi

- Lập báo cáo thuế hàng tháng/quý

- Lập tờ khai tạm tính thuế TNDN , TNCN hàng tháng/quý

- Lập báo cáo sử dụng hoá đơn hàng tháng/quý

- Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế

- Lập sổ sách kế toán theo quy định hiện hành

- Lập phiếu thu - chi 

- Lập + nộp quyết toán thuế TNDN hàng năm

- Lập + nộp Báo cáo tài chính hàng năm

- Lập + nộp Quyết toán thuế TNCN hàng năm

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

Không phát sinh

300.000đ

Có phát sinh hóa đơn đầu vào/đầu ra

400.000 - 1.000.000đ

Trường hợp đặc biệt

Thỏa thuận

- Tư vấn sử dụng hoá đơn đầu ra - đầu vào

- Nhận hoá đơn chứng từ tận nơi

- Lập báo cáo thuế hàng tháng/quý

- Lập tờ khai tạm tính thuế TNDN , TNCN hàng tháng/quý

- Lập báo cáo sử dụng hoá đơn hàng tháng/quý

- Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế

- Lập sổ sách kế toán theo quy định hiện hành

- Lập phiếu thu - chi 

- Lập + nộp quyết toán thuế TNDN hàng năm

- Lập + nộp Báo cáo tài chính hàng năm

- Lập + nộp Quyết toán thuế TNCN hàng năm

 

 

 

 

 

 

 

 

NGHÀNH XÂY DỰNG

Không phát sinh

300.000đ

Có phát sinh hóa đơn

400.000 - 1.200.000đ

Trường hợp đặc biệt

Thỏa thuận

- Tư vấn sử dụng hoá đơn đầu ra - đầu vào

- Nhận hoá đơn chứng từ tận nơi

- Lập báo cáo thuế hàng tháng/quý

- Lập tờ khai tạm tính thuế TNDN , TNCN hàng tháng/quý

- Lập báo cáo sử dụng hoá đơn hàng tháng/quý

- Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế

- Lập sổ sách kế toán theo quy định hiện hành

- Lập phiếu thu - chi 

- Lập + nộp quyết toán thuế TNDN hàng năm

- Lập + nộp Báo cáo tài chính hàng năm

- Lập + nộp Quyết toán thuế TNCN hàng năm

NGHÀNH SẢN XUẤT

Không phát sinh

300.000đ

Có phát sinh hóa đơn đầu vào/đầu ra

400.000 - 1.200.000đ

Trường hợp đặc biệt

Thỏa thuận